POLAND – RUSSIA, alokacja finansowa na I nabór wniosków do 16 lipca 2018 roku.


 

POLAND – RUSSIA, alokacja finansowa na I nabór wniosków do 16 lipca 2018 roku.

 

 

Logo_programu_PL_RU

Całkowita alokacja Programu: 41 416 888,64 EUR.

Nabór wniosków

Pierwszy nabór wniosków w Programie zostanie ogłoszony 16 kwietnia 2018 r

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać do 16 lipca tego roku

 

1. Priorytety Programu

accessibility_500x-80border_500x-80environment_500x-80heritage_500x-80

P1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.
P2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
P3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.
P4: Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach.

 

2. Alokacja finansowa na I nabór wniosków

Całkowita alokacja Programu: 41 416 888,64 EUR.

wkład Unii Europejskiej25 021 578,60 EUR

wkład Federacji Rosyjskiej: 16 395 310,04 EUR

 

3. Wysokość dofinansowania projektu

minimalny grant: 100 000 EUR

maksymalny grant: 2 500 000 EUR

 

Maksymalne dofinansowanie w ramach Programu: 90% całkowitych kosztów projektu.
Minimalny wkład własny beneficjentów: 10% całkowitych kosztów projektu.

 

polska_rosja_fotolia_600

4. Partnerstwo w projektach

4.1. Skład partnerstwa:

• co najmniej jeden beneficjent z Polski i co najmniej jeden z Rosji,
• brak ograniczeń co do maksymalnej liczby beneficjentów w projekcie,
• wspólne przygotowanie projektu i wspólna realizacja przez wszystkich beneficjentów,
• wspólne finansowanie projektu i/lub wspólny personel zapewniony przez wszystkich beneficjentów.

4.2. Obowiązki beneficjenta wiodącego:

• jedna z instytucji w każdym projekcie będzie pełnić rolę beneficjenta wiodącego (BW),
• BW reprezentuje całe partnerstwo,
• BW podpisuje umowę o dofinansowanie z Instytucja Zarządzającą,
• BW bierze odpowiedzialność za zapewnienie wdrożenia całego projektu.

5. Kwalifikowalność beneficjentów

5.1 Obszar Programu

• obszar główny w Polsce:
– podregion gdański (województwo pomorskie),
– podregion trójmiejski (województwo pomorskie),
– podregion starogardzki (województwo pomorskie),
– podregion elbląski (województwo warmińsko-mazurskie),
– podregion olsztyński (województwo warmińsko-mazurskie),
– podregion ełcki (województwo warmińsko-mazurskie),
– podregion suwalski (województwo podlaskie).

• obszar główny w Federacji Rosyjskiej:
obwód kaliningradzki

• obszary przyległe:
podregion słupski (województwo pomorskie)
i podregion białostocki (województwo podlaskie) w Polsce.

 

 

naborwnioskow_mapa

5.2 Potencjalni beneficjenci:

• władze krajowe, regionalne i lokalne lub ich stowarzyszenia, podmioty prawa publicznego lub prywatnego, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

 

5419dd3522764flag-pins-poland-russia

6. Rodzaje projektów

6.1. W zależności od realizacji projektu:

• Projekty zintegrowane – każdy beneficjent realizuje część działań w ramach projektu na swoim terytorium,
• Projekty symetryczne – podobne działania są realizowane równolegle w krajach uczestniczących,
• Projekty obejmujące jeden kraj – realizowane są głównie lub wyłącznie w jednym kraju, przynoszące korzyści obydwu krajom

6.2. W zależności od charakteru działań w projekcie:

• Projekty inrastrukturalne – obejmuja komponent infrastrukturalny o łącznej wartości powyżej 50 000 EUR i poniżej 2 500 000 EUR lub wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu,
• Projekty inwestycyjne – obejmują środki trwałe w ramach linii budżetowej przeznaczonej na wyposażenie o wartości powyżej 50 000 EUR,
• Projekty miękkie –niezdefiniowane jako “infrastrukturalne” czy “inwestycyjne”.

 

7. Lokalizacja projektów

• podstawowa zasada – wszystkie projekty muszą być wdrażane w obszarze Programu,
• realizacja poza obszarem Programu jest możliwa w szczególnych przypadkach po spełnieniu odpowiednich warunków.

8. Czas trwania projektów

• czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

9. Proces aplikacji

• brak wersji papierowej Formularza Aplikacyjnego (FA) – tylko wersja elektroniczna, która będzie składana online do Wspólnego Sekretariatu Techniczneg Programu,
• FA musi być wypełniony w języku angielskim,
• wymagane aneksy (w zależności od charakteru projektu i typu beneficjenta) należy przekazać w wersji elektronicznej razem z FA,
• termin składania dokumentów ściśle przestrzegany: złożenie FA po wyznaczonym terminie nie będzie możliwe.

 

 

źródło: https://www.plru.eu/pl/pages/3

 

5 myśli w temacie “POLAND – RUSSIA, alokacja finansowa na I nabór wniosków do 16 lipca 2018 roku.

 1. 1. W której linii budżetowej należy ująć koszt związany z organizacją warsztatów ? Czy linia budżetowa „Services” jest odpowiednia ?

  Linia budżetowa „Services” będzie odpowiednia dla tego typu kosztów. Proszę zauważyć,
  że w linii tej występuje pozycja budżetowa 4.8 „Koszty organizacji konferencji/seminariów”, która obejmuje usługi związane z organizacją i realizacją wydarzeń czy spotkań (np. wynajem pomieszczeń, catering, tłumaczenia, prelegenci zewnętrzni), podróżami i zakwaterowaniem dla uczestników i prelegentów.

  2.Czy w ramach projektu można podpisać umowę na zarządzanie projektem z zewnętrzną firmą ? Jeżeli tak, w której linii budżetowej powinny zostać uwzględnione te koszty?

  Jeżeli umowa będzie obejmowała pełne zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę, kosztów tych nie będzie można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych projektu. W Podręczniku dla beneficjentów część I – Wnioskodawca (punkt 2.3 Kwalifikowalność projektów, podpunkt 2.3.4 Projekty niekwalifikowane) wskazano, że: niekwalifikowalne są m.in. „działania, w ramach których beneficjenci działają w charakterze pośredników, tj. nie są bezpośrednio odpowiedzialni za wdrażanie projektu, lecz zatrudniają osoby trzecie odpowiedzialne za wdrażanie działań projektu w ich imieniu. Przykłady:
  • projekt jest w całości zarządzany przez zakontraktowaną firmę konsultingową;
  • projekt składa się z serii szkoleń, które w ramach jednego przetargu w całości zlecono do przeprowadzenia przez jedną firmę.

  3. Czy w ramach Programu możliwe jest aby wynagrodzenie pracowników etatowych instytucji stanowiło wkład własny finansowy do projektu ?

  Na przykład pracownik zatrudniony na umowę o pracę zostanie oddelegowany w części etatu do koordynacji projektu i ta część jego wynagrodzenia będzie płatna ze środków instytucji na rzecz projektu. W rozliczeniu zostanie to wykazane po stronie wkładu własnego.
  Zgodnie z zapisami podpunktu 6.3.2 Podręcznika Programu, koszty personelu zaangażowanego
  w projekt mogą być traktowane jako część 10-procentowego wkładu własnego zaprezentowanego
  w budżecie, jeśli zostaną zapłacone przez beneficjenta wiodącego/beneficjenta w czasie realizacji projektu. Jeżeli chodzi o sposób rozliczenia tego typu wydatku, to nie będzie potrzeby wykazywania go po stronie wkładu własnego, ponieważ – tak jak pozostałe wydatki – zostanie on ujęty w budżecie projektu w postaci 100% kosztów połowy etatu. Proszę pamiętać, że dofinansowanie ze środków Programu w wysokości 90% będzie obejmowało sumę wszystkich poniesionych przez Państwa kosztów kwalifikowalnych, a zatem również kosztów personelu.

  4.W jakim języku powinno zostać przygotowane studium wykonalności ? Czy w przypadku projektów z komponentem infrastrukturalnym niższym niż 50 000 euro należy wypełnić punkt 3.5 formularza aplikacyjnego (skrócone studium wykonalności) ?

  Skrócone studium wykonalności tj. punkt 3.5 formularza aplikacyjnego, należy wypełnić jedynie
  w przypadku projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości od 50 000 euro do
  1 miliona euro. Proszę mieć na uwadze, że komponent infrastrukturalny będzie obejmował nie tylko koszty robót budowlanych ale również usługi związane z (od)budową, remontem, instalacją infrastruktury i nadzorem nad nimi, a także inne działania, takie jak np.: koszty przygotowania dokumentacji technicznej, koszty dostaw łącznie z zakupem środków trwałych itp. Istnieje możliwość opracowania jednego, wspólnego studium wykonalności dla wszystkich komponentów infrastrukturalnych o wartości co najmniej 1 miliona euro lub osobnego studium dla każdego pojedynczego komponentu o wartości co najmniej 1 miliona euro. Jeżeli studium wykonalności zostanie sporządzone w języku narodowym (polskim lub rosyjskim), należy przedłożyć również jego streszczenie w języku angielskim.

  5.Jaka jest minimalna wartość projektu ?

  Minimalne dofinansowanie projektu wynosi 100 000 euro.

  6.Czy w przypadku wybrania pierwszej opcji otrzymywania środków z IZ (tj. zaliczki), możliwe jest aby płatność okresowa została podzielona na kilka płatności? Ile wynosi liczba wniosków o płatność i liczba raportów, które muszą zostać przedłożone do WST/IZ w tej opcji ?

  W przypadku wybrania pierwszej opcji otrzymywania płatności z IZ (tj. zaliczki), liczba wniosków
  o płatność wyniesie 3, przy czym liczba raportów wyniesie 2 (jeden raport okresowy oraz jeden raport końcowy). Płatność okresowa nie może być podzielona na większą liczbę wniosków. Istnieją tylko dwie opcje rozliczania projektów i nie ma możliwości ich modyfikowania.

  7.Czy w ramach projektu możliwy jest do zastosowania tryb „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji, w której komponent infrastrukturalny wynosi maksymalnie do 1 mln euro ?

  Projekty typu „zaprojektuj i wybuduj” (przygotowanie dokumentacji technicznej dla danej inwestycji
  i jej realizacja) nie będą kwalifikowalne. Projekty muszą być gotowe do realizacji (Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca, podpunkt 6.5.5 komponent infrastrukturalny (roboty, usługi
  i inne działania związane z planowanymi pracami)).
  W przypadku projektów z komponentem infrastrukturalnym: w celu wsparcia beneficjentów
  w finansowaniu przygotowania studiów wykonalności i dokumentacji związanej z komponentem infrastrukturalnym, grant może być przyznany retroaktywnie na pokrycie takich kosztów, jeżeli zostały one poniesione po przyjęciu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, tj.
  po 8 grudnia 2016 r. (dla polskich beneficjentów) i po podpisaniu Umowy Finansowej (dla rosyjskich beneficjentów).

  8.Kiedy umowa partnerska musi zostać podpisana ? Razem z formularzem aplikacyjnym ?

  W chwili składania formularza aplikacyjnego należy złożyć jedynie oświadczenie/oświadczenia
  o partnerstwie stanowiące aneks A1(B), które przedkładane jest razem z formularzem aplikacyjnym. Umowę partnerską należy podpisać po tym jak projekt będzie zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący, jednakże przed podpisanie umowy o dofinansowanie. Przedmiotowy dokument powinien określać prawa i obowiązki każdego beneficjenta i powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem umowy partnerskiej (wzór umowy zostanie opublikowany na stronie internetowej Programu).
  9.Proszę wyjaśnić co to są kryteria współpracy ?

  Każdy projekt musi spełniać przynajmniej trzy z czterech kryteriów współpracy:
   Wspólne przygotowanie projektu (obligatoryjne) – każdy projekt jest wynikiem prac i uzgodnień wszystkich partnerów; partnerzy będący w stałym kontakcie aktywnie uczestniczą w jego przygotowaniu od pomysłu do wspólnego wypełnienia formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami;
   Wspólna realizacja projektu (obligatoryjne) – partnerzy wspólnie uczestniczą w realizacji działań przewidzianych w projekcie, przyczyniając się do realizacji jego celów;
   Wspólne finansowanie (opcjonalne) – projekt ma jeden wspólny budżet, w którym zawarte są wydatki ponoszone przez wszystkich partnerów projektu. Zobowiązania finansowe partnerów wynikają
  z działań, jakie prowadzą oni w ramach projektu;
   Wspólny personel (opcjonalne) – wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu przez wszystkich partnerów.

  10. Czy jedna instytucja może być beneficjentem wiodącym w kilku projektach ?

  Zgodnie z podpunktem 2.3.5 Podręcznika Programu beneficjent wiodący może złożyć więcej niż jeden formularz aplikacyjny. W przypadku gdy kilka formularzy złożonych przez jednego beneficjenta wiodącego zostało wybranych do dofinansowania, a beneficjent wiodący nie wykaże posiadania odpowiednich zdolności administracyjnych i finansowych do realizacji wszystkich projektów, propozycje projektowe, które zostały ocenione najniżej mogą zostać odrzucone, a pozostałe propozycje, które beneficjent wiodący jest w stanie zrealizować zostaną zatwierdzone.
  Beneficjenci mogą brać udział w więcej niż jednym projekcie.
  Może zostać podjęta decyzja o ograniczeniu liczby dotacji przyznanych jednemu beneficjentowi wiodącemu.

  Polubienie

  1. Czy w ramach Programu planowane jest uruchomienie więcej niż jednego naboru wniosków?
   Ogłoszenie kolejnych naborów wniosków uzależnione będzie od wysokości środków przyznanych projektom po pierwszym naborze wniosków i ewentualnych wolnych środków, które mogą być przeznaczone na kolejne nabory wniosków.

  2. W jakiej walucie rozliczany będzie projekt – w euro czy w walucie krajowej?
   Zgodnie z zasadami Programu budżet projektu przygotowywany jest w euro. Wypłata zaliczek oraz płatności końcowych będą również dokonane w euro. Podczas realizacji projektu wydatki ponoszone są w walucie krajowej jednakże muszą być przeliczane na euro celem sporządzania raportów.

  3. Czy instytucje muszą posiadać wyłączne prawo do własności gruntu gdzie planowana jest budowa obiektu infrastrukturalnego? Czy dopuszczalne są inne formy dysponowania nieruchomością, np. umowa najmu?
   Jednym z załączników (Aneks A10), który należy złożyć razem z formularzem aplikacyjnym
   w przypadku projektów inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych jest „Oświadczenie beneficjenta wiodącego/beneficjenta o prawie dysponowania gruntem/nieruchomością do celów budowlanych/zapewnienia dostaw”. Aneks ten będzie generowany automatycznie przez generator wniosków. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i załączyć skan dokumentu do formularza aplikacyjnego. Poprzez złożenie przedmiotowego aneksu potencjalny beneficjent oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem/nieruchomością i określa jego rodzaj oraz podstawę prawną (własność/ współwłasność/ użytkowanie wieczyste/ trwały zarząd/ inne prawo, np. dzierżawy). Ponadto, potencjalny beneficjent oświadcza, że w świetle obowiązujących w jego kraju przepisów grunt/nieruchomość jest wolny/wolna od jakichkolwiek obciążeń.

  4. W jakich przypadkach wymagane jest złożenie Aneksu A9? Jeżeli pozwolenie na budowę zostało już wydane, to czy wciąż trzeba przedłożyć przedmiotowy Aneks?
   Aneks A9 “Oświadczenie polskiego beneficjenta wiodącego/beneficjenta o gotowości pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu koniecznego do realizacji projektu” musi być uzupełnione przez wszystkich beneficjentów projektu infrastrukturalnego. W aneksie tym beneficjent wskazuje (poprzez wybranie odpowiedniej opcji) czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu. Jeżeli działanie wymaga pozwolenia na budowę, beneficjent załącza skan tego pozwolenia (jeżeli je posiada) lub zaznacza opcję, że dostarczy je najpóźniej w przeciągu 3 miesięcy od daty otrzymania pisma z informacją o przyznaniu dofinansowania.

  5. Czy w ramach projektu możliwe jest sporządzenie dokumentacji technicznej dla obiektu infrastrukturalnego i następnie wybudowanie go?
   Nie jest możliwe przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektu infrastrukturalnego
   i wybudowanie go w ramach jednego projektu. W okresie wdrażania projektu można opracować dokumentację techniczną albo zrealizować działania infrastrukturalne. Jednakże jeśli dokumentacja techniczna zostanie przygotowana przed rozpoczęciem projektu, taki koszt może zostać zawarty
   w części kosztów komponentu infrastrukturalnego (w ramach grantu retroaktywnego – informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie 6.2 koszty kwalifikowalne Podręcznika dla beneficjentów część I – Wnioskodawca). Koszt ten może zostać poniesiony tylko po 8 grudnia 2016 roku przez polskich beneficjentów. Natomiast rosyjscy beneficjenci mogą go ponieść dopiero po podpisaniu Umowy Finansowej.

  6. Jakie są wymagania dotyczące składania oceny oddziaływania na środowisko? Czy polscy
   i rosyjscy partnerzy powinni przygotować oddzielne dokumenty?

   Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko odnosi się tylko do projektów infrastrukturalnych. Beneficjenci powinni dostarczyć odpowiednią dokumentację do każdego komponentu infrastrukturalnego. Jeśli zgodnie z prawodawstwem krajowym dokumentacja środowiskowa nie jest wymagana, beneficjenci powinni dostarczyć pisemne oświadczenie wydane przez odpowiedni organ dołączone do formularza aplikacyjnego.

  7. Jakie są wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej? Czy dokumentacja, która zawarta jest w kosztach przygotowawczych i która sporządzona jest przed złożeniem formularza aplikacyjnego musi zawierać logo Unii Europejskiej? Czy powinna być opłacona z oddzielnego konta? Jakiego rodzaju dokumenty finansowe powinny być zgromadzone do raportowania tych kosztów (faktury, wyciągi bankowe itp.)? Czy istnieją jakieś ograniczenia kwotowe dotyczące tych kosztów? Czy koszty przygotowania dokumentacji technicznej zwiększą całkowity budżet projektu?
   Przede wszystkim należy podkreślić, że koszty przygotowania dokumentacji technicznej i studiów wykonalności nie są kosztami przygotowawczymi projektu. Koszty przygotowawcze obejmują wyłącznie działania związane z przygotowaniem silnego partnerstwa (tj. koszty podróży służbowych
   i diet personelu zatrudnionego przez beneficjenta). Natomiast przygotowanie dokumentacji technicznej i studiów wykonalności związane jest z komponentem infrastrukturalnym i może być elementem grantu retroaktywnego. Te dwie kwestie, tj. koszty przygotowawcze i grant retroaktywny należy traktować oddzielnie (informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie 6.2 koszty kwalifikowalne Podręcznika dla beneficjentów część I – Wnioskodawca).
   Dokumentacja techniczna związana z komponentem infrastrukturalnym, który będzie realizowany
   w ramach projektu, powinna być ujęta w pozycji budżetowej 6 (komponent infrastrukturalny).
   Jeżeli chodzi o elementy wizualne (tj. flagę UE, logo Programu itp.), to są one elementami obowiązkowymi dla wszystkich materiałów promocyjnych projektu, zakupionego sprzętu, wykonanej infrastruktury, itp. Zupełnie inna sytuacja jest wtedy gdy dokumentacja wykonana jest przed rozpoczęciem projektu i bez żadnej gwarancji, że projekt takie dofinansowanie uzyska. Poza tym
   w przypadku niepowodzenia w aplikowaniu do Programu Polska-Rosja, ta sama dokumentacja może być wykorzystana podczas ubiegania się o dofinansowanie dla danej inwestycji z innych środków.
   Nie ma obowiązku opłacania dokumentacji z oddzielnego konta. Może ona być opłacona z rachunku „ogólnego”, a w przypadku uzyskania przez projekt dofinansowania koszty te powinny zostać przeksięgowane na rachunek projektu. Pod względem kwalifikowalności dokumentacja nie różni się od innych kosztów ponoszonych w ramach projektu – wydatek powinien być uzasadniony, racjonalny, ekonomiczny, poparty dowodami (np. faktura, przelew bankowy itp.) i poniesiony zgodnie z zasadami zamówień publicznych. Nie ma limitu środków, które mogą być przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej.
   Jeżeli koszty dokumentacji technicznej zostały zawarte w budżecie projektu to podnosi to jego wartość całkowitą.

  8. Czy koszty przygotowawcze mogą być wyższe lub niższe od kwoty 5000 euro? Czy wydatki te mogą być poniesione przed lub po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie?
   W podpunkcie 6.2.2 Podręcznika dla beneficjentów część I – Wnioskodawca zostały opisane wymagania dotyczące kosztów przygotowawczych. Mają one na celu umożliwienie beneficjentom przygotowania silnych partnerstw przed złożeniem formularzy aplikacyjnych. Ograniczają się one do kosztów podróży służbowych i diet personelu zatrudnionego przez beneficjentów, ponoszonych
   w związku ze spotkaniami beneficjentów w celu przygotowania aplikacji projektowej. Koszty przygotowawcze dla projektów regularnych są kwalifikowalne wyłącznie po ogłoszeniu naboru do składania wniosków.
   Wysokość tych kosztów wynosi 5.000 euro na cały projekt (nie do 5.000 euro, czy około 5.000 euro, ale równo 5.000 euro) i ma formę ryczałtu, co oznacza, że nie będzie konieczności przedkładania faktur, ani innych dokumentów finansowo-księgowych w celu potwierdzenia poniesionych kosztów. Niemniej jednak zachęcamy beneficjentów, aby potwierdzali wspólne przygotowanie formularzy aplikacyjnych poprzez zbieranie zdjęć ze spotkań, przygotowywanie list obecności, protokołów itp.
   Ryczałt w wysokości 5.000 euro oznacza, że koszty rzeczywiste poniesione przez beneficjentów mogą być wyższe lub niższe niż 5000 euro, ale bez względu na ich wysokość w budżecie projektu musi być wpisana stała wartość, która wynosi równo 5.000 euro.

  9. Czy część działań może być wdrożona poza obszarem Programu? Na przykład, jeśli projekty planują przeprowadzić studium/analizy wykonalności poza obszarem Programu, czy koszt ten będzie traktowany jako kwalifikowalny?
   W szczególnych przypadkach, projekty mogą być częściowo wdrażane poza obszarem Programu,
   o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:
   • projekty są niezbędne do osiągnięcia celów Programu i przynoszą korzyści obszarowi Programu;
   • łączna kwota alokowana w ramach Programu na działania poza jego obszarem nie przekracza 10% wkładu unijnego na poziomie Programu;
   • działania poza obszarem Programu nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego ani/lub infrastrukturalnego.
   Ponadto, działania które będą wdrażane poza obszarem Programu muszą być realizowane
   na terytorium Polski i Rosji.

  Polubienie

  1. Czy pozwolenie na budowę lub jego ekwiwalent musi zostać złożone wraz z formularzem aplikacyjnym, czy powinno być złożone wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie?
   Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych jako jedyne mogą zostać dostarczone
   w terminie wskazanym w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania, jednak nie później niż
   w przeciągu 3 miesięcy od daty pisma. Jeżeli beneficjenci nie dostarczą ważnego pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu, pierwsza transza zaliczki nie zostanie wypłacona.

  2. Czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w Programu?
   W przypadku rosyjskich beneficjentów podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym do Programu. Natomiast w przypadku polskich beneficjentów, podatek VAT jest generalnie kosztem niekwalifikowalnym ale
   w przypadku kiedy dana instytucja nie może go odzyskać można go uznać za koszt kwalifikowalny (zgodnie z podpunktem 6.3.1 Podręcznika Programu, kosztami niekwalifikowalnymi są: cła, podatki
   i opłaty, w tym VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy nie ma możliwości ich odzyskania na podstawie obowiązujących krajowych przepisów podatkowych, chyba że określone zostanie inaczej w odpowiednich postanowieniach uzgodnionych z państwami partnerskimi współpracy transgranicznej).

  3. Czy jeśli część kosztów inwestycji (koszty infrastrukturalne) została już poniesiona to koszty te zostaną uznane za niekwalifikowalne ?
   W ramach grantu retroaktywnego istnieje możliwość ponoszenia kosztów przed podpisaniem umowy
   o dofinansowanie, niemniej jednak należy pamiętać, że każdorazowo beneficjent musi odpowiednio udowodnić potrzebę rozpoczęcia inwestycji, a tym samym ponoszenia kosztów, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Proszę również pamiętać, że koszty te nie mogą być poniesione przed datą złożenia formularza aplikacyjnego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

  4. Czy kwalifikowalność kosztów liczy się od daty złożenia formularza aplikacyjnego czy od daty podpisania umowy o dofinansowanie?
   Generalnie kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się po podpisaniu umowy o dofinansowanie (dokładna data zostanie określona w umowie o dofinansowanie). W drodze wyjątku istnieje możliwość ponoszenia niektórych kosztów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:
   a) na działania związane z przygotowaniem silnego partnerstwa w projekcie (wyłącznie koszty podróży, diet i zakwaterowania) – koszty są kwalifikowalne jeżeli zostały poniesione po opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków.
   b) w ramach grantu retroaktywnego – na przygotowanie dokumentacji technicznej i studiów wykonalności do inwestycji, która ma być przedmiotem projektu – koszty są kwalifikowalne od 8 grudnia 2016 r.
   c) w ramach grantu retroaktywnego – inne koszty niż przygotowanie dokumentacji technicznej
   i studiów wykonalności, jeśli beneficjent odpowiednio udowodni potrzebę rozpoczęcia projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – koszty nie mogą być poniesione przed datą złożenia formularza aplikacyjnego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

  5. Czy możliwe jest wskazanie dokładnej daty planowanego naboru wniosków o dofinansowanie np. poprzez wskazanie konkretnego miesiąca ?
   Termin naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 nie jest znany.
  6. Mając na uwadze Aneks A4 (Oświadczenie beneficjenta wiodącego o zapewnieniu funduszy niezbędnych do realizacji projektu) do formularza aplikacyjnego, czy wymagane będzie dołączenie przez beneficjenta wiodącego potwierdzenia zabezpieczenia co najmniej 10% łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu np. dowód, że środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa ? Czy wystarczy jedynie aby beneficjent wiodący wypełnił oświadczenie za pośrednictwem e-aplikacji?
   Wystarczy jedynie oświadczenie beneficjenta wiodącego, wypełnione za pośrednictwem e-aplikacji.

  7. Czy w projekcie mogą występować wydatki kwalifikujące się jako pomoc publiczna?
   Działania stanowiące pomoc publiczną nie są kwalifikowalne. Muszą one zostać usunięte
   z formularza aplikacyjnego lub zostać zmienione na takie, które nie stanowią pomocy publicznej.

  8. Zysk zdefiniowany jest jako nadwyżka wpływów (tj. wkład UE, przychody, odsetki od kwot prefinansowania, inne wkłady) ponad koszty kwalifikowalne. Czy powinniśmy brać pod uwagę przychody czy przychody netto (pomniejszone o koszty operacyjne) jako część wpływów? Jak zdefiniować okres realizacji projektu ?
   Mając na uwadze punkt 6.5 Podręcznika Programu, przy wypełniania budżetu projektu będącego aneksem do formularza aplikacyjnego należy wypełnić jedynie arkusze: „1.1 Budżet” i „1.2 Uzasadnienie Budżetu”. Ponadto w przypadku wybrania kosztów administracyjnych powinni Państwo dostarczyć „Metodologię obliczania kosztów administracyjnych”.
   Jeśli Państwa pytanie dotyczące przychodów lub przychodów netto (pomniejszonych o koszty operacyjne) jako części wpływów związane było z arkuszem „Przychody”, należy pamiętać, że przygotowując projekt nie ma obowiązku wypełniania arkusza „Przychody”.
   Okres realizacji projektu zostanie precyzyjnie zdefiniowany w umowie o dofinansowanie. Może się on rozpocząć zaraz po podpisaniu umowy przez obie strony. Dokładna data rozpoczęcia projektu również będzie wskazana w umowie. Maksymalny okres realizacji Dużych Projektów Infrastrukturalnych wynosi 36 miesięcy. Wszystkie działania projektu muszą być przeprowadzone podczas jego realizacji za wyjątkiem ściśle związanych z przygotowaniem końcowego raportu z projektu, w tym z weryfikacją wydatków, audytem oraz ewaluacją końcową projektu.
   Należy mieć na uwadze, że koniec okresu realizacji projektu nie oznacza „zakończenia projektu”. Powinno być to rozumiane jako data wykonania ostatniej płatności przez Instytucję Zarządzającą.

  9. Co to jest komponent infrastrukturalny? Czy powinien on być rozumiany jako jedna inwestycja niezależnie od obszaru, którego dotyczy ? Czy powinien być traktowany jako kilka inwestycji dotyczących tej samej tematyki ?
   Zgodnie z definicją podaną w Podręczniku Programu komponent infrastrukturalny oznacza: „całkowity koszt robót budowlanych i usług związanych z (od)budową, remontem, instalacją infrastruktury i nadzorem, lecz także inne działania, takie jak np.: koszty przygotowania dokumentacji technicznej, koszty dostaw łącznie z zakupem środków trwałych”. Ponadto, komponent infrastrukturalny jest rozumiany jako zespół działań o określonej tematyce, prowadzonych przez danego beneficjenta. Jeśli beneficjent planuje wykonać kilka inwestycji o podobnej tematyce, ale każda z inwestycji będzie realizowana, opłacana i wykonana
   w oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone przez różnych beneficjentów, to należy te działania traktować jako osobne komponenty infrastrukturalne na zasadzie – jeden beneficjent = jeden komponent.

  10. Jeżeli żaden z komponentów infrastrukturalnych nie przekroczy 1 mln euro i każdy z nich zostanie opisany w punkcie 3.5 formularza aplikacyjnego to czy pełne studium wykonalności, które beneficjent i tak planuje wykonać będzie kosztem kwalifikowanym w projekcie i czy można je załączyć do formularza aplikacyjnego choć nie będzie wymagane?
   Jeżeli żaden z komponentów infrastrukturalnych w projekcie nie przekroczy 1 mln euro (należy pamiętać, że komponent to nie tylko roboty budowlane, ale również usługi związane z (od)budową, remontem, instalacją infrastruktury i nadzorem, a także inne działania, takie jak np.: koszty przygotowania dokumentacji technicznej, koszty dostaw łącznie z zakupem środków trwałych), to wówczas zgodnie z zasadami Programu nie ma obowiązku przygotowywania pełnego studium wykonalności dla żadnego z komponentów i należy jedynie wypełnić punkt 3.5 aplikacji projektowej.
   Ze względu na brak konieczności przygotowywania pełnego studium wykonalności, nie ma obowiązku po stronie Programu do refundacji wydatków związanych z przygotowaniem dokumentu, którego Program nie wymaga. W takim przypadku koszt wykonania studium wykonalności nie będzie kosztem kwalifikowalnym.

  Polubienie

  1. Czy pozwolenie na budowę powinno zostać dostarczone z formularzem aplikacyjnym? Zgodnie z opisem Aneksu A9, beneficjenci powinni przedstawić tylko oświadczenie, że pozwolenie na budowę będzie złożone w przypadku otrzymania przez projekt dofinansowania. Jeżeli beneficjent otrzyma pozwolenie na budowę przed złożeniem formularza aplikacyjnego, to czy powinien je załączyć, czy też złożyć tylko oświadczenie?
   Aneks A9 zawiera dwie opcje, z których każdy beneficjent projektu infrastrukturalnego musi wybrać właściwą poprzez złożenie deklaracji, że działania planowane przez niego w projekcie:
   I/ Wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu. W tej sytuacji beneficjent wybiera jedną
   z dwóch możliwości i usuwa tą, która jest niewłaściwa:
   a. ważne pozwolenie na budowę lub jego ekwiwalent jest wydane i załączone do formularza aplikacyjnego lub
   b. ważne pozwolenie na budowę lub jego ekwiwalent nie jest wydane, ale w przypadku otrzymania przez projekt dofinansowania zostanie złożone w terminie wskazanym w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania, jednak nie później niż w przeciągu 3 miesięcy od daty pisma.
   II/ Nie wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego (w tym przypadku beneficjent musi wskazać odpowiedni przepis prawa krajowego).
  2. Jak zapewnić dostępność do projektu i jego rezultatów osobom z niepełnosprawnościami? Co oznacza „zapewnienie dostępności”?
   Sposób zapewnienia dostępności do projektu i jego rezultatów osobom z niepełnosprawnościami opisany jest w podrozdziale 2.3.3 (Accessibility of projects and projects results) Podręcznika Programu. „Zapewnienie dostępności” oznacza, że każdy projekt musi zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do informacji dotyczącej projektu, sposobu jego wdrażania, celów projektu, jego grupy docelowej, miejsca i czasu jego realizacji. Ponadto, każdy projekt musi zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do udziału w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, kursach szkoleniowych, warsztatach i innych wydarzeniach projektu.

  3. Czy będą przygotowane wytyczne wypełniania formularza aplikacyjnego?
   Instrukcja dotycząca wypełniania formularza aplikacyjnego będzie dostępna w e-aplikacji (generatorze wniosków).

  4. Czy studium wykonalności powinno być przygotowane zgodnie z zasadami UE?
   Studium wykonalności powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi Programu, które są dostępne na jego stronie internetowej.

  5. W jakim zakresie kwestia pomocy publicznej ma zastosowanie do rosyjskich beneficjentów wiodących?
   Zgodnie z podrozdziałem 2.3.4 Podręcznika Programu, zasady dotyczące pomocy publicznej nie mają zastosowania do beneficjentów z Federacji Rosyjskiej.

  6. Jakie są konsekwencje dla projektu, jeśli zacznie on generować przychód w trakcie realizacji i/lub po jego zakończeniu ? Co w sytuacji, gdy na etapie przygotowywania formularza aplikacyjnego nie przewidziano, że projekt będzie generował przychody ?
   Program daje możliwość generowania przychodu przez projekty, jednak wysokość wygenerowanego przychodu w trakcie realizacji projektu nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego całego projektu (10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych).
   Z drugiej strony, nie ma określonego limitu dotyczącego generowania przychodu po zakończeniu realizacji projektu. Należy jednak zauważyć, że w przypadku każdego projektu inwestycyjnego lub zawierającego element infrastrukturalny dokonuje się zwrotu wkładu unijnego, jeśli w okresie pięciu lat od zakończenia projektu (lub w stosownych przypadkach, w okresie przewidzianym w przepisach dotyczących pomocy publicznej) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na jego charakter, cele lub warunki realizacji, co mogłoby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

  7. Czy możliwa jest zmiana budżetu Dużego Projektu Infrastrukturalnego (DPI) na etapie składania pełnego formularza aplikacyjnego ?
   Budżet DPI, będący częścią pełnego formularza aplikacyjnego powinien być spójny z budżetem DPI zawartym w przedłożonym streszczeniu projektu. Jeżeli jednak beneficjenci wiedzą już, że niektóre z pozycji budżetowych (np. dokumentacja techniczna opłacona przed 8 grudnia 2016 r.) są niekwalifikowalne, rozsądnym rozwiązaniem będzie usunięcie takich kosztów z budżetu pełnego formularza aplikacyjnego. Zatem niższa wartość budżetu będzie akceptowalna, ale budżet w pełnym formularzu aplikacyjnym nie może być wyższy niż ten zaplanowany w streszczeniu projektu.

  8. Czy wszyscy potencjalni beneficjenci muszą dostarczyć dowody potwierdzające ich stabilność finansową?
   Aneks A3 (Copies of the profit and loss account and the balance sheets or other relevant fiscal documents for the last 3 years) nie ma zastosowania do instytucji publicznych ani z Polski, ani z Rosji. Inne instytucje powinny wypełnić ten załącznik wraz z formularzem aplikacyjnym.

  9. Jak będzie oceniania zdolność finansowa beneficjentów na podstawie Aneksu A3 do formularza aplikacyjnego ? Czy są jakieś ustalenia, np. bilans z trzech lat nie powinien być mniejszy niż budżet danego partnera w projekcie? Jest to bardzo ważna kwestia, zwłaszcza jeżeli NGO zdecydował się być beneficjentem wiodącym i będzie przeprowadzał inwestycję infrastrukturalną.
   System oceny projektów zostanie szczegółowo opisany w Podręczniku oceny (Evaluation and Assessment Manual), który będzie udostępniony beneficjentom przed ogłoszeniem naboru wniosków (w tej chwili trwa przygotowywanie tego dokumentu przez WST, a następnie zostanie przekazany do zatwierdzenia przez WKM). Na obecnym etapie można stwierdzić, że ocena zdolności finansowej będzie elementem oceny jakościowej, pod kątem kryteriów operacyjnych 1b) (The lead beneficiary and other beneficiaries demonstrate sufficient technical expertise and management capacity, including staff, equipment, knowledge and ability to handle the budget of the project) oraz 4a) (Sufficient and reasonable resources are planned to ensure project implementation (both the lead beneficiary and other beneficiaries who financially contribute do the project have stable and sufficient sources of financing).
   Analiza zdolności finansowej będzie obejmować ocenę tego, czy działania i wynikające z nich koszty zaplanowane przez każdego beneficjenta są racjonalne w stosunku do jego możliwości finansowych. Oznacza to, że sytuacja, w której instytucja niepubliczna (np. NGO) dysponująca relatywnie niskim budżetem planuje realizację milionowego przedsięwzięcia, które wielokrotnie przekracza jej możliwości finansowe, na pewno wzbudzi wątpliwości osób oceniających projekt, a tym samym przełoży się na niższą ocenę za to kryterium.
   Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, że beneficjent wiodący składa deklarację o zapewnieniu dofinansowania całego projektu (10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu), zgodnie z Aneksem A4 do formularza aplikacyjnego. W tej sytuacji każda instytucja (w szczególności niepubliczna) powinna bardzo dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe nie tylko pod kątem własnych działań inwestycyjnych, ale także biorąc pod uwagę wspomniany Aneks A4.

  10. W jaki sposób oceniane będą zabezpieczenia finansowe beneficjentów (np. inne instrumenty finansowe lub pożyczka na pokrycie wkładu własnego) na podstawie punktów 9.4 i 10.4 formularza aplikacyjnego ? Czy konieczne jest przesłanie z formularzem aplikacyjnym dokumentacji poświadczającej takie zabezpieczenie?
   Beneficjenci zobowiązani są opisać źródła finansowania wkładu własnego (np. z innych instrumentów finansowych) w punktach 9.4 (beneficjent wiodący) oraz 10.4 (pozostali beneficjenci), ale nie ma obowiązku dostarczania dokumentów potwierdzających to finansowanie. Oczywiście taka możliwość istnieje – można załączyć tego typu dokumenty w ramach dodatkowych aneksów do aplikacji (np. A15).

  11. Czy załączenie złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jako Aneksu A9 będzie kwalifikowalne?
   W ramach Aneksu A9 należy złożyć deklarację (wygenerowaną przez system), w której beneficjent zaznacza jedną z dwóch opcji:
   a) działania zaplanowane przez niego w projekcie wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu i wówczas jeśli posiada właściwy dokument – załącza go do aplikacji, a jeśli go nie posiada deklaruje, że złoży właściwy dokument w terminie określonym w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania, jednak nie później niż w przeciągu 3 miesięcy od daty pisma;
   b) drugą opcją do wyboru przez beneficjenta w deklaracji stanowiącej Aneks A9 jest stwierdzenie, że działania zaplanowane przez niego w projekcie nie wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu i wówczas beneficjent powinien wskazać właściwy przepis prawa krajowego, na podstawie którego żadnego z tych dokumentów nie załącza.

  12. Czy limit na wielkość przychodu z działań projektowych w wysokości wkładu własnego obowiązuje tylko w okresie realizacji projektu, czy też 5 lat po jego zakończeniu?
   Na podstawie zasad obecnie obowiązujących w Programie Polska-Rosja 2014-2020 oraz uwzględniając prawo unijne w zakresie programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, limit przychodu wygenerowanego przez działania projektu (tj. do wysokości wkładu własnego beneficjentów – 10% kosztów kwalifikowanych projektu) obowiązuje tylko w okresie realizacji projektu. Limit ten nie ma zastosowania do ewentualnego przychodu wygenerowanego po zakończeniu projektu.
   Należy jednak zauważyć, że w przypadku każdego projektu inwestycyjnego lub zawierającego element infrastrukturalny dokonuje się zwrotu wkładu unijnego, jeśli w okresie pięciu lat od zakończenia projektu (lub w stosownych przypadkach, w okresie przewidzianym w przepisach dotyczących pomocy publicznej) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na jego charakter, cele lub warunki realizacji, co mogłoby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

  13. Czy dopuszczalne w ramach Aneksu A10 (Declaration of the Lead beneficiary/beneficiary on the right for the land/real estate disposal for the construction/supplies purposes) są dzierżawa lub użyczenie ziemi ?
   Dopuszczalne są wszystkie formy dysponowania nieruchomością na cele budowlane przewidziane w polskim prawie (np. własność, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawa, itp.), ale jeśli forma dysponowania jest inna niż własność, czas jej trwania powinien obejmować zarówno okres realizacji projektu, jak też okres trwałości rezultatów projektu, czyli 5 lat od zakończenia projektu. Należy pamiętać, że zgoda właściciela nieruchomości, upoważniająca dany podmiot do dysponowania nieruchomością winna być sformułowana w sposób jednoznaczny, a ze złożonego przez właściciela oświadczenia woli powinno wynikać, że wyraża on zgodę na wybudowanie na jego gruncie, przez wskazany konkretnie podmiot, określonego obiektu budowlanego, przy czym zgoda taka nie może być zgodą dorozumianą.

  14. Czy w ramach załącznika A3 (Copies of the profit and loss account and the balance sheets or other relevant fiscal documents for the last 3 years…) wymagane będzie składanie dokumentów finansowych, które wcześniej zostały zweryfikowane przez audytora (np. biegłego rewidenta) ?
   Dokumenty finansowe powinny zostać przygotowane przez wydział księgowy danej instytucji zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości (zatwierdzone przez organ nadzorujący jeżeli przepisy wewnętrzne to regulują) i wewnętrznym regulaminem rachunkowości obowiązującym w danej jednostce oraz odzwierciedlać zamknięty rok obrotowy. Powinny być też podpisane przez głównego księgowego instytucji oraz osobę upoważnioną do jej reprezentowania. Jeżeli regulamin wewnętrzny jednostki nie przewiduje konieczności zatwierdzania bilansu przez audytora wówczas my też nie będziemy tego wymagali dodatkowo.

  Polubienie

  1. Ile audytów będzie przeprowadzonych podczas realizacji projektu? Czy konieczne będzie przeprowadzenie audytu wydatków osobno dla każdego z partnerów (np. osobno audyt dla partnera polskiego i osobno dla partnera rosyjskiego)? Czy wydatki związane z audytem powinny być zaplanowane w budżecie dla każdego partnera ?
   Liczba audytów dotyczących skonsolidowanych raportów finansowych podczas realizacji projektu będzie zależała od formy otrzymywania funduszy z Instytucji Zarządzającej, która będzie wybrana przez projekt:
   • w przypadku wyboru opcji nr 1 (prefinansowanie w wysokości maksymalnie 35% wartości dofinansowania + płatność okresowa w wysokości maksymalnie 50% wartości dofinansowania + płatność końcowa w wysokości maksymalnie 15% dofinansowania) należy zaplanować przeprowadzenie audytu 2 raportów skonsolidowanych (okresowego
   i końcowego);
   • w przypadku wyboru opcji nr 2 (płatność końcowa w wysokości 100% dofinansowania) należy zaplanować przeprowadzenie 1 audytu skonsolidowanego.
   Jednakże przed audytem raportu skonsolidowanego, każdy z partnerów, włączając w to partnera wiodącego, musi przygotować indywidualny raport finansowy za dany okres, który będzie przedmiotem audytu (każdy partner wybiera swojego audytora). Dopiero po tym partner wiodący będzie zobowiązany przygotować raport skonsolidowany obejmujący wszystkie wydatki w ramach projektu (tzn. wszystkich partnerów za dany okres) oraz przedłożyć go do weryfikacji swojemu audytorowi. Następnie zweryfikowany przez audytora skonsolidowany raport będzie przedmiotem weryfikacji przez organy Programu. Dlatego też należy dokładnie zaplanować ilość skonsolidowanych oraz indywidualnych audytów oraz ująć ich koszty w budżecie. Wymagania Programu dotyczące wyboru polskich i rosyjskich audytorów zostaną określone na późniejszym etapie.

  2. W której linii budżetowej należy ująć wydatki związane z nadzorem inżynierskim/inwestorskim? Czy należy podpisać umowę z każdym inspektorem nadzoru i ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia? Czy można wyłonić wykonawcę nadzoru inwestycyjnego np. w formie przetargu i zlecić nadzór zewnętrznemu wykonawcy?
   Nadzór inwestorski można zlecić firmie zewnętrznej. Zgodnie z zapisami komponentu infrastrukturalnego (p. 2.3.2 Charakter projektów Podręcznika Programu) komponent infrastrukturalny obejmuje m.in. koszty robót budowlanych i usług związanych z (od)budową, remontem, instalacją infrastruktury i nadzorem nad nimi (…). Dlatego też koszty związane z nadzorem inwestorskim należy ująć w linii budżetowej nr 6 Komponent infrastrukturalny. Postępowanie przetargowe związane z tymi wydatkami powinno zostać przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

  3. Czy koszt transportu własnym samochodem podczas delegacji jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu (rozliczenie kilometrówki)?
   Istnieje możliwość korzystania z prywatnych samochodów w celach służbowych pod warunkiem, że jest to odpowiednio uzasadnione. Proszę jednak pamiętać o zapisach p. 6.5.2 Koszty podróży i diety Podręcznika Programu, który stanowi, że w ramach linii budżetowej nr 2 można ujmować jedynie koszty związane z podróżami pracowników beneficjenta.

  4. Projekt zakłada renowację kilku obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych. Ponadto partnerzy projektu chcieliby również rozbudować miejsca rekreacyjne w ich miastach. Czy rozwój tych terenów rekreacyjnych (o którym jest mowa we wskaźniku produktu: Number of new and/or conserved modernised/adapted tourist infrastructure facilities increasing the preservation…) musi być bezpośrednio związany z dziedzictwem historycznym/kulturowym/przyrodniczym? Czy jest możliwe wykonanie np. jakiejś infrastruktury sportowej, która przylegałaby do terenów historycznych?
   Podczas opracowywania propozycji projektowej zalecamy beneficjentom zapoznanie się z opisem Celów Tematycznych oraz listą indykatywnych działań ujętych w p. 1.3 Cele Tematyczne i Priorytety w Podręczniku Programu. Należy również pamiętać, że projekt i działania w nim realizowane muszą być spójne. Dlatego ważne jest aby skupić się na powiązaniu działań, które będą realizowane w ramach projektu, a nie na położeniu fizycznym obiektów.

  5. Jakiego kursu wymiany walut należy używać przy wypełnianiu budżetu projektu? Czy należy stosować ustalony kurs wymiany ustalony przez beneficjentów podczas planowania wydatków (w większości przypadków budżety projektów będą planowane najpierw w walutach krajowych, a następnie będą przygotowywane w euro) ?
   Mając na uwadze fakt, że to beneficjenci ponoszą ryzyko kursowe, a różnice kursowe są kosztem niekwalifikowanym, ważne jest, żeby oszacować kurs EUR/PLN RUB/EUR w możliwie bezpieczny ale jednocześnie realistyczny sposób. Dlatego beneficjenci sami mogą wybrać odpowiedni kurs wymiany walut. Można stosować kursy wymiany walut, które są publikowane na stronie Inforeuro, jednak nie jest to obligatoryjne.

  6. Czy w ramach projektu możliwe jest opracowanie dokumentów (np. prac badawczych), które będą dotyczyć obszaru nieobjętego Programem ?
   Co do zasady, projekty powinny być wdrażane w obszarze Programu. Jednakże w wyjątkowych przypadkach projekty mogą być częściowo wdrażane poza obszarem objętym Programem, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:
    takie projekty są niezbędne dla osiągnięcia celów Programu i przynoszą korzyści obszarowi Programu;
    łączna kwota alokowana w ramach Programu na działania poza obszarem Programu nie przekracza 10% wkładu Unii na poziomie Programu;
    działania poza obszarem Programu nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego i/lub infrastrukturalnego.

  7. Czy instytucja spoza obszaru wsparcia Programu może wziąć udział w projekcie?
   Jest taka możliwość, natomiast obwarowana jest ona pewnymi warunkami. Oprócz spełnienia wymagań ogólnych dotyczących kwalifikowalności partnerów, muszą zostać spełnione następujące warunki:
    są to podmioty utworzone w Polsce lub w Rosji;
    ich uczestnictwo jest uzasadnione rodzajem lub charakterem projektu i konieczne w celu jego skutecznego wdrożenia;
    całkowita kwota alokowana w ramach projektu tego rodzaju beneficjentom nie przekroczy 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

  8. Czy możliwe jest uwzględnienie środków uzyskanych np. na podstawie porozumień zawartych pomiędzy gminami, jako wkładu własnego partnera?
   Podczas składania formularza aplikacyjnego nie jest wymagane załączenie wewnętrznych dokumentów pokazujących montaż finansowy wkładu własnego. W formularzu aplikacyjnym w części 9.4/10.4 Źródła finansowania należy opisać w jaki sposób zabezpieczone zostały środki na wkład własny, ale sposób zabezpieczenia tych środków jest indywidualną sprawą każdego partnera.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s